Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je Mgr. Jolana Jendřejčíková, sídlem Eldorádo 1008, 735 32 Rychvald ,IČ: 66747783. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se řídí § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fajneziti.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu na  individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území výslovně uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje informace o:

  • objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále jen „objednávka“).

3.4.      Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje v objednávce, po jejím odeslání je tato objednávka závazná. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.

3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena přijetím objednávky kupujícího prodávajícím, o čemž bude kupující informován odesláním potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.

3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jinou kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím (včetně obchodních podmínek).

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

  • CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

V ČESKÉ REPUBLICE:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), vedený u společnosti  FIO BANKA, č. účtu: 2201728224/2010  měna: CZK

IBAN: CZ69 2010 0000 0022 0172 8224
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3.      V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek spotřebitele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.4.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží spotřebiteli.

4.5.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.       Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7.      Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání zákazníka.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.2.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, je kupující povinen uplatnit reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu spotřebitelem stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

6.4 – Zboží skladem je dodáváno do 2-4 pracovních dnů od data doručení platby na účet prodávajícího. Zboží zhotovené na objednávku v rozmezí 8-12 týdnů od data doručení platby na účet prodávajícího pokud nebylo dohodnuto jinak.

7 ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.2.      V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, má kupující právo na jejich bezplatné odstranění. Není-li takový postup neúměrný povaze vady, může kupující požadovat dodání nové věci. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může kupujcíc požadovat jen výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, případně požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud vadu sám způsobil.

7.3.      Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u věci dle čl. 7.1. těchto obchodních podmínek, nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí věci.

7.4.      Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

8. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1.      V případě, že doručené zboží vykazuje v souladu s čl. 7.1. těchto obchodních podmínek vady, postupuje kupující dle reklamačního řádu (viz níže).

8.2.      Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. těchto obchodních podmínek a není považováno za uplatnění reklamace na dané zboží.

8.3.      Vady, na které se vztahuje právo uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady při převzetí věci, musí být uplatněny kupujícím ihned po jejich zjištění, a to s náležitými doklady, popisem vady a okolnostmi jejího vzniku nebo projevu, případně označeným místem vady.

8.4 Reklamační řád

1. V případě uplatnění odpovědnosti za vadu věci při převzetí zašle kupující výrobek na adresu prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém byla při dodávce, včetně přiloženého dokladu o koupi. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

2. Kupujcící je povinen z hygienických důvodů zaslat zboží pouze řádně vyčištěné nebo vyprané.

3.  Ihned po obdržení zboží bude zasláno kupujícímu potvrzení o uplatnění práva z vady věci obsahující údaj o datu, kdy bylo právo uplatněno, jakož i údaj o způsobu a době vyřízení.

4. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, ošetřování či údržby výrobků, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi. Na takto vzniklé vady se odpovědnost prodávajícího za vady věci při převzetí nevztahuje.

6. O vyřízení uplatňované vady věci bude kupující informován e-mailem.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

9.1.   Prodávající zaručuje kupujícímu ochranu jeho zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy včetně úpravy v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a úpravy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a smlouvy s kupujícím, a to i po ukončení smluvního vztahu.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále jen  „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1     Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami majícími sídlo nebo bydliště na území ČR nebo na území SR.

13.2.    Veškeré případné spory plynoucí ze vztahu prodávajícího a kupujícího budou řešeny nejprve smírnou cestou mimosoudně. Případné stížnosti může kupující zasílat na elektronickou adresu prodávajícího.  Dále se kupující může obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, nebo na webu: adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je též orgánem dohledu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

13.3.    Veškeré vztahy související s užitím webové stránky, jakož i právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právem. Podle českého práva se posuzuje rovněž platnost jakéhokoli právního jednání učiněného v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a bydliště smluvních stran. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.5.    Neplatností, neúčinností nebo zdánlivostí jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.6.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná. Obchodní podmínky platné v okamžiku uzavírání kupní smlouvy jsou spotřebiteli přístupné v elektronické formě na webovém rozhraní obchodu prodávajícího.

13.7.    Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

13.8.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Mgr. Jolana Jendřejčíková, Eldorádo 1008, 735 32 Rychvald, adresa elektronické pošty – obchod@fajneziti.cz, telefon 603114097.

V Rychvaldě, 15.12.2019